Placement Details

SN Student Name Father's Name Course Session Designation Date Employer Name & Address
1 Kajal Mr. Kamlesh Kumar B.SC (NURSING) 2020-21 Staff Nurse 2022-05-25 Asian Heart Hospital Mumbai
2 Pallavi Mr. Hari Ram B.SC (NURSING) 2020-21 Staff Nurse 2022-05-25 Asian Heart Hospital Mumhai
3 Payal Patel Mr. Tikam Prasad Patel B.SC (NURSING) 2020-21 Staff Nurse 2022-05-25 Asian Heart Hospital Mumbai
4 Rashmi Mr. Rajkumar B.SC (NURSING) 2020-21 Staff Nurse 2022-05-25 Asian Heart Hospital Mumbai
5 Shashi Mr. Bhagwat Prasad Sahu B.SC (NURSING) 2020-21 Staff Nurse 2022-05-25 Asian Heart Hospital Mumbai
6 Tameshwari Mr. Gopal Yadav B.SC (NURSING) 2020-21 Staff Nurse 2022-05-25 Asian Heart Hospital Mumbai
7 Ms. Neelam Janghel Mr. Uttam Ram Janghel B.SC (NURSING) Session 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road,Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
8 Ms. Savitri Yadav Mr. Paltu Ram Yadav B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road,Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
9 Ms. Chanchal Mr. Birendra Kumar B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road,Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
10 Ms. Chitrakala Mr. Dukalu Sahu B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road,Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
11 Ms. Pinki Verma Mr. Dhani Ram Verma B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road, Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
12 Ms. Uma Verma Mr. Dinesh Verma B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road, Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
13 Ms. Bhanupriya Mr. Arun Kumar B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road, Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
14 Ms. Leena Sahu Mr. Vishnu Prasad Sahu B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road, Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
15 Ms. Renu Pal Mr. Jivan Lal Pal B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road, Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
16 Ms. Laxmi Sonkar Mr. Durgesh Sonkar B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road, Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
17 Ms. Dipika Dhiwar Mr. Derha Ram B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road, Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
18 Ms. Tejaswani Sahu Mr. Komal Sahu B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nursse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road, Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015
19 Ms. Ganga Sahu Mr. Ramgopal B.SC (NURSING) 2021-22 Staff Nurse 2023-04-30 Urmila Memorial Hospital, Near Bus Stand Circle, Nahar Road, Bhatagaon, Raipur (C.G.) Pin-492015